Yleiset mökkivuokrausehdot

Yleisten mökkivuokrausehtojen tarkoitus: ohjata sekä vierasta, omistajaa että huolitsijaa toimimaan lain ja hyvän mökkivuokraustavan mukaisesti lyhytaikaisessa kohteen vuokrauksessa sekä antaa suuntaviivoja yleisemmin siihen, mitä on laadukas lyhytaikainen majoittaminen. Ehtojen tarkoitus on luoda syvempää, käytännön soveltamiseen hyödynnettävää toimintamallia, joka auttaa sekä toimimaan lain ja säädösten mukaan että huomioimaan rakentavasti kaikki asiaan liittyvät sidosryhmät.

Omistaja: Kohteen omistaja tai muu henkilö tai taho, jolla on hallintaoikeus kohteeseen. Jatkossa käytetään termiä omistaja.

Huolitsija: taho, jonka omistaja on valtuuttanut toimimaan edustajanaan vieraisiin nähden vuokraukseen liittyvissä asioissa ja huolehtimaan kohteesta sovituilta osin. Jatkossa käytetään termiä huolitsija.

Vieras: Kohteessa lyhytaikaiseen majoitukseen perustuen aikaansa viettävä henkilö/henkilöt. Jatkossa käytetään termiä vieras.

Kohde: Kiinteistö, muu rakennus tai asunto, jota käytetään kokonaan tai osittain asumiseen, vapaa-ajan viettoon tai muuhun. Kohteen irtaimistoineen tulee olla turvallinen ja toimiva. Jatkossa käytetään termiä kohde.

Majoitustapahtuma: lyhytaikainen, taloudelliseen korvaukseen perustuva, satunnainen tai ammattimainen majoitustapahtuma, jossa vieras tulee kohteeseen etukäteen sovituksi, määräaikaiseksi ajanjaksoksi. Jatkossa käytetään termiä vierailu.

1. Soveltamisala

Ehdot koskevat kaikkea lyhytaikaista majoittamista. Lyhytaikaisuudella tarkoitetaan pääsääntöisesti majoitusta, joka on kestoltaan alle 30 vuorokautta. Tätä pidempiin majoituksiin sovelletaan pitkäaikaisen vuokrauksen ehtoja.

Ehdot käsittävät sekä satunnaisen että ammattimaisen majoitustoiminnan. Laeissa ja sopimusehdoissa saatetaan käsitellä tietyt erityistilanteet tarkemmin, kuten jos majoituksen ohella pakettiin sisältyy muita matkailupalveluja. (Laki matkapalveluyhdistelmistä, yleiset matkapakettiehdot, arvonlisäverolaki, laki majoitus- ja ravitsemustoiminnasta, kuluttajansuojalaki ym.)

Majoitukseen sovellettavat ehdot tulee saattaa vieraiden tietoon hyvissä ajoin ennen vuokrauksen alkamista, kuitenkin viimeistään varauksen yhteydessä. Mikäli vuokrauksessa sovelletaan tarkemmin määriteltyjä ehtoja, tulee myös näistä viestiä etukäteen samoin aikamäärein vieraille.

2. Varauksen tekeminen

Varauksen tekijän tulee olla 18 vuotta täyttänyt tai muulla tavalla oikeustoimikelpoinen henkilö tai muu taho.

Vieraan tulee tutustua kohteen tietoihin jo ennen varauksen tekoa ja ymmärtää sitoutuvansa niihin tehdessään varauksen.

Vuokraan sisältyy kohteen käyttöoikeus varatulle ajalle sekä normaalit energiakulut, kuten kohtuullinen sähkön ja veden käyttö. Vuokraan sisältyy kohtuullinen määrä polttopuita, mikäli polttopuut loppuvat vierailun aika, voit pyytää niitä omistajalta lisää. Vuokraan sisältyy kohteessa olevien kalusteiden ja irtaimiston käyttö. 

Vuokraan sisältyy loppusiivous. Vieraan on kuitenkin tiskattava astiat ja huolehdittava roskat jäteastiaan. Mikäli näin ei ole toimittu, on omistajalla oikeus periä lisämaksu 50 euroa.

Lisäpalvelut varataan etukäteen. Rantasaunan varauksesta voidaan sopia myös paikan päällä. Lisäpalveluiden hinnat: liinavaatteet pedattuna sis.pyyheet 10€/hlö, rantasauna 10€/kerta. 

Varaus tehdään puhelimitse, sähköpostitse, nettisivujen varauslomakkeen kautta tai muiden käytössä olevien varausjärjestelmien kautta (Airbnb). Varauksesta tulee ilmetä vieraan yhteystiedot, vieraiden määrä, mahdolliset lemmikit ja saapumis- ja lähtöajankohta. Henkilötietoja käsitellään tietosuojalain mukaisesti. Tutustu tietosuojaselosteeseen.

Kohteeseen ei saa tuoda paljua tai siitä on sovittava erikseen. Mahdollisen teltan, asuntovaunun tai muun tuomisesta on sovittava etukäteen.

Lemmikin tuominen kohteeseen on sallittu. Mainitse lemmikistä varauksen yhteydessä, lemmikistä ei peritä lisämaksua. Vieras vastaa lemmikin aiheuttamista vahingoista.

Varaus sitoo vierasta, kun hän on lähettänyt varausilmoituksen. Kohteen varaus vahvistetaan, kun vieras on maksanut varausmaksun 20% vuokrasummasta.

Varaus sitoo omistajaa, kun omistaja tai varausjärjestelmä on vahvistanut vieraan varauksen kirjallisesti.

Varauksen vahvistamisen jälkeen omistajalla ei ole oikeutta korottaa tai alentaa majoituksen hintaa. Poikkeuksen tästä muodostavat verojen ja muiden julkisten maksujen muutokset, mikäli niitä ei ole voitu ottaa huomioon varausvahvistusta tehtäessä. Mikäli majoituksen kokonaishintaan tuleva korotus olisi enemmän kuin 10 prosenttia, ilmoitetaan tästä vieraalle välittömästi hinnankorotuksen voimaanastumisen jälkeen. Tällöin vieraalla on oikeus peruuttaa varaus kustannuksitta.

3. Maksu

Varausmaksu 20% vähennetään vuokran lopullisesta summasta.

Mikäli vieras ei noudata maksuehtoja, omistajalla on oikeus katsoa varaus peruuntuneeksi. Tällöin vieraalle tulee ilmoittaa välittömästi varauksen peruuntumisesta.

Vuokran suuruus on ilmoitettu varausvahvistuksessa. Vuokra maksetaan omistajan määrittelemällä tavalla ja ajankohtana. Maksusta lähetetään kuitti vieraan sähköpostiosoitteeseen.

Mikäli vierailuun sisältyy muita veloitettavia palveluita tai tuotteita (liinavaatevuokra tai rantasauna), tulee näiden hinnasta ja käytöstä sopia omistajan sekä vieraan välillä.

Vieras on velvollinen ilmoittamaan välittömästi kohteessa sattuneista vahingoista ja korvaamaan niistä aiheutuneet kustannukset.

4. Varauksen peruminen tai muuttaminen

Omistaja voi lähtökohtaisesti perua varauksen vain force majeur -tyyppisiin syihin perustuen. Tällöin peruminen tulee ilmoittaa välittömästi vieraalle, vahvistaa peruminen kirjallisesti ja hyvittää mahdolliset, jo suoritetut maksut.

Mahdolliset peruutuksen tulee tehdä 14 vuorokautta ennen saapumispäivää. Peruutus tulee tehdä kirjallisesti. Peruutus astuu voimaan, kun omistaja on vahvistanut vastaanottaneensa sen. Mikäli peruutus on tapahtunut 14 vuorokautta ennen saapumista, vuokrasumma palautetaan kokonaisuudessaan lukuunottamatta varausmaksua 20%. 

Mikäli vieras peruuttaa varauksensa tämän aikarajan jälkeen ilman erityistä syytä, tulee hänen hakea korvauksia omasta matkavakuutuksestaan. Jos peruutuksen syynä on oma tai läheisen äkillinen sairastuminen, joutuminen onnettomuuteen tai muu vastaava, vieraalla on oikeus purkaa sopimus ja saada takaisin maksamansa hinta toimistokuluilla tai vastaavalla, kohtuullisella maksulla vähennettynä.

Mikäli varausta halutaan muuttaa, tulee siitä sopia hyvissä ajoin ennen saapumista.

5. Kohteeseen saapuminen

Kohteeseen saapuminen saapumispäivänä klo.15 alkaen, poikkeuksista on sovittava etukäteen.

Ohjeet saapumiseen ja mökin käyttöön saat sähköpostitse, kun vuokrasumma on kokonaisuudessaan maksettu. Sähköpostiviesti sisältää koodin avainboksiin, joka löytyy mökiltä. Mökillä on erillinen ohjekansio, johon vieraan tulee tutustua.

Kohteen osoite sekä omistajan tiedot löytyvät mökin ulko-ovesta tai ohjekansiosta.

6. Vierailun aikana

Vieras on velvollinen noudattamaan lakia, yleisiä hyviä tapoja sekä kohteen sääntöjä vierailunsa aikana.

Jos vieras keskeyttää vierailunsa ja poistuu kohteesta ennen vuokra-ajan päättymistä, ei käyttämättä jääneeltä ajalta makseta korvausta eikä vieras ole oikeutettu vuokranpalautukseen.

Omistajalla on oikeus keskeyttää vierailu vieraista johtuvista syistä. Keskeytys on hyväksyttyä, mikäli vierailu toteutuu varauksessa annetuista tiedoista merkittävästi poiketen. Samoin vierailu on oikeus keskeyttää, mikäli vieras syyllistyy järjestyshäiriöihin tai merkittäviin kohteen sääntöjen rikkomisiin tai omistajalla on muulla tavoin merkittävä peruste epäillä henkilöiden tai omaisuuden olevan vaarassa. Vierailun päättämisestä tulee ilmoittaa välittömästi vieraalle. Näissä tapauksissa omistaja ei ole korvausvelvollinen käyttämättä jääneestä vierailun ajasta.

Omistajalla on oikeus keskeyttää vierailu myös ylivoimaisista, force majeur -tyyppisistä syistä johtuen. Tällaisiksi luetaan esimerkiksi luonnonmullistus tai muu, ennalta-arvaamaton ja omistajasta riippumaton tapahtuma. Vierailun päättämisestä tulee ilmoittaa välittömästi vieraalle. Tällöin vieraalle tulee korvata käyttämättä jäänyt vierailun aika.

Vieraalla on oikeus keskeyttää vierailu, mikäli kohde poikkeaa merkittävästi etukäteen kerrotusta. Vieraan tulee tällöin reklamoida puutteesta tai virheestä niin pian kuin mahdollista omistajalle tai huolitsijalle. Omistajalla tulee olla mahdollisuus korjata virhe kohtuullisessa ajassa sen reklamoinnista. Vierailun keskeytyessä omistajalla on velvollisuus korvata käyttämättä jäänyt vierailun aika. Jos vieras haluaa jatkaa vierailuaan varauksensa loppuun saakka, vaikka virhettä tai puutetta ei onnistuttaisi korjaamaan, tulee vieraan saada korjaamatta jäävän virheen osalta virhettä vastaava hinnanalennus.

Mikäli virheestä reklamoidaan vasta vierailun jälkeen, ei omistaja yleensä ole korvausvelvollinen vieraalle. Myöhempi reklamointi riittää, jos kyseessä on kuluttajansuojalain mukainen törkeän huolimaton menettely tai virhe perustuu terveydensuojelua koskevien säännösten vastaiseen menettelyyn.

Vieraan on hyvä ilmoittaa omistajalle myös pienemmistä puutteista, vaikka ne eivät johtaisikaan vierailun keskeytymiseen.

Vieras on vastuussa tahallaan tai huolimattomuudellaan aiheuttamistaan vahingoista, jotka hän tai hänen seurueensa aiheuttaa kohteelle tai sen irtaimistolle.

Vieras on vastuussa omista tavaroistaan. Omistaja ei ole korvausvelvollinen vieraan tavaroista, jos kohteeseen murtaudutaan. Omistaja ei vastaa vieraan kulkuvälineen tai sen sisällä olevan omaisuuden vahingoittumisesta tai katoamisesta.

Vieras on velvollinen huolehtimaan siitä, että hänellä on mukanaan vierailun edellyttämät, voimassaolevat asiakirjat, kuten riittävä henkilöllisyystodistus, kalastusluvat ja muut vastaavat. Omistaja ei ole vastuussa vieraan matkalla tarvitsemista, vapaaehtoisista vakuutuksista. Vieras vastaa itse vakuutusturvastaan ja sen riittävästä kattavuudesta.

Kohteen siivouksesta vierailun aikana huolehtii vieras.

7. Vierailun päättyessä

Poistuminen kohteesta lähtöpäivänä klo.12 mennessä, poikkeavuuksista on sovittava etukäteen.

Vieraan velvollisuus on huolehtia oman irtaimistonsa mukaanottamisesta ja jättää kohde siistiin kuntoon. Loppusiivous sisältyy vuokraan. Vieras kuitenkin tiskaa astiat ja vie roskat jäteastiaan.

Vierailta unohtuneet tavarat voidaan palauttaa vieraan kustannuksella ja pyynnöstä.

Jos mökin vuokrausta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (kuluttajaneuvonta.fi).

Hyväksytty 30.1.2023 Taivalkoskella