Tietosuojaseloste


1. REKISTERINPITÄJÄ

Salmelan vuokramökki, Kumpuniementie 28 93440 Loukusa,

salmelanvuokramokki@gmail.com

2. REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

Elisa Pesonen, salmelanvuokramokki@gmail.com, o5o 4944 746

3. REKISTERIN NIMI

Yrityksen asiakasrekisteri, matkustajatietorekisteri.

4. OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

- sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena

- laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakasrekisterin ylläpito, matkustajailmoituksen

vastaanottaminen, yhteydenpito asiakkaisiin ja vuokraehtojen laiminlyöntiin koskevissa

tapauksissa.

Tietoja ei käytetä muihin kuin edellä mainittuihin käyttötarkoituksiin.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi,yhteystiedot (puhelinnumero,

sähköpostiosoite, osoite), tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut

asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

LAKI MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINNASTA 8 §

Matkustajatietojen luovuttaminen poliisille sekä matkustajailmoitusten ja -tietojen säilyttäminen

ja hävittäminen.

Majoitustoiminnan harjoittajan on salassapitosäännösten estämättä toimitettava ulkomaalaista

koskevat 6 §:n 1 momentissa tarkoitetut matkustajatiedot viivytyksettä sen kihlakunnan

poliisilaitokselle, jonka toimialueella toiminnanharjoittajan majoitusliike sijaitsee.

Matkustajatiedot voidaan toimittaa poliisilaitokselle myös sähköisesti.

Poliisilla on oikeus saada majoitustoiminnan harjoittajalta myös muiden kuin 1 momentissa

tarkoitettujen matkustajien 6 §:n 1 momentissa tarkoitettuja matkustajatietoja, jos ne ovat

virkatehtävien hoitamiseksi tarpeen.

Majoitustoiminnan harjoittajan on säilytettävä matkustajailmoitukset ja -tiedot yhden vuoden

ajan matkustajailmoituksen allekirjoittamispäivästä, minkä jälkeen ne on hävitettävä.

Matkustajarekisterissä olevat matkustajatiedot on säilytettävä yhden vuoden

ajan niiden merkitsemisestä, minkä jälkeen ne on hävitettävä. Asiakaspalveluun

ja suoramarkkinointiin käytettävien tietojen poistamiseen rekisteristä sovelletaan kuitenkin, mitä

tietosuoja-asetuksessa säädetään. (14.12.2018/1126)

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Salmelan vuokramöki henkilötietolain (10 ja 24 §) ja

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja

tietosuojaseloste. Laadittu 10.05.2019. Viimeisin muutos 30.01.2023.

Kumpuniementie 28

93440 loukusa

050-4944 746

salmelanvuokramokki@gmail.com

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. sähköpostitse, matkustajailmoituksesta,

puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista

tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N
ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja

tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun

rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston

fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

Yhteys on aina salattu, kun rekisteritietoja käsitellään, tietoja säilytetään

sähköisessä muodossa ja ne on suojattu salasanalla siten, että niihin pääsee

käsiksi vain rekisterinpitäjä. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että

tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen

turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja

vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja

vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli

henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö

tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa

(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen

rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen

tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä

tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää

tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle

EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).


Taivalkoskella 30.1.2023

Elisa Pesonen